Accedi
Come funziona

Social Network

Accedi al tuo account per aggiungere un post

JVF
Orocatena Srl Italia, Bassano del Grappa
20/08/2019 16.14
Veneziana diamantata a "V" ottagonale , prodotta in Argento 925 oppure oro bianco 18kt , a metraggio e/o finita su richiesta!
Traduci
JVF
3 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Together Jewels Italia, Castiglion Fiorentino
20/08/2019 12.21
Bracciali in Argento 925 con perline bianche e rosse!
Traduci
JVF
4 Mi piace
Segnala abuso
JVF
URANIA PREZIOSI SNC Italia, Arezzo
19/08/2019 16.35
Collana in Argento 925 con pendente a forma di palla da rugby vuota.
Traduci
JVF
8 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Joy Bijoux Italia, Monte San Savino
19/08/2019 12.16
Bracciale con cardano interno, sfere in acciaio e pietra lavica galvanizzato oro gialo/rosa/rodio !
Traduci
JVF
9 Mi piace
Segnala abuso
ornamenta
JVF
Il Tulipano snc Italia, Arezzo
16/08/2019 17.00
Bracciale in Argento 925 con pelle intrecciata e dettaglio a forma di ancora!
Traduci
JVF
13 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Matty Gioielli Italia, San Zeno
16/08/2019 11.27
Orecchini in Argento 925, ad intreccio di magline vuote, che creano un nodo!
Traduci
JVF
19 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Femar Kids Italia, Castiglion Fiorentino
14/08/2019 16.24
Bracciale in Argento 925 con 3 fenicotteri multicolor pendenti!
Traduci
JVF
26 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Elite Bijoux Italia, Rimini
14/08/2019 13.04
Anello in Argento 925 con dettagli a forma di farfalle e zirconi!
Traduci
JVF
20 Mi piace
Segnala abuso
thaitrade
JVF
Ausom S.n.c. Italia, Venezia
13/08/2019 17.01
Orecchini a scattino in Oro bianco 750!
Traduci
JVF
21 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Vezzosi Argenterie Italia, Pratovecchio
13/08/2019 13.02
Collana in Argento 925, con pendenti a forma di farfalle e pietre colorate!
Traduci
JVF
19 Mi piace
Segnala abuso
JVF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - RMUTT Thailand, Pathum Thani
12/08/2019 16.29
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
Traduci
JVF JVF JVF JVF JVF JVF JVF JVF
12 Mi piace
Segnala abuso
JVF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - RMUTT Thailand, Pathum Thani
12/08/2019 16.27
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์สมรรถนะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และช่วยตอบโจทย์สำคัญด้านการพัฒนาสมรรถนะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ของประเทศต่อไป ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสนใจ ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02 549 3278 หรือ สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 089 120 9189 หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม โทรศัพท์ 063 373 3926
Traduci
7 Mi piace
Segnala abuso
junwex
JVF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - RMUTT Thailand, Pathum Thani
12/08/2019 16.27
ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ในครั้งนี้มี 3 สายงาน คือ 1. งานออกแบบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า 2. งานประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า 3. งานจัดจำหน่ายและบำรุงรักษาอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 7 ชั้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถแบ่งอาชีพได้ 8 อาชีพ มีคุณวุฒิวิชาชีพ 17 คุณวุฒิ ได้แก่
Traduci
JVF
8 Mi piace
Segnala abuso
JVF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - RMUTT Thailand, Pathum Thani
12/08/2019 16.25
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เนื่องด้วยอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสถานศึกษาสามารถนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า โดยใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน ได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้จัดการโครงการฯ นี้กับคุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า แห่งประเทศไทย โครงการฯ ได้จัดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 18 ก้นยายน 2561 จนบัดนี้โครงการฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รองผู้อำนวยการจุลลดา มีจุล ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม โดยมีสมาคมวิชาชีพด้านอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจทองคำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ บริษัท ที แซม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ประกายเพชร เจมส์ จำกัด บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับโอทอปไทย
Traduci
7 Mi piace
Segnala abuso
JVF
ITALSTEEL s.r.l. Italia, Arezzo
12/08/2019 15.42
Bracciale in pelle nera e rossa con chiusura in acciaio!
Traduci
JVF
13 Mi piace
Segnala abuso
JVF
TAITU SRL Italia, Arezzo
12/08/2019 11.54
Collana in Argento 925 rodiato, con 2 elementi di microfusione di forma tonda, di diverse dimensioni, con movimento a torchon . Applicazione di smalto color tiffany
Traduci
JVF
15 Mi piace
Segnala abuso
vicenzajewellery
JVF
Chianucci Maurizio srl Italia, Arezzo
09/08/2019 17.07
Bracciale in Argento 925 con perline nere e rosa e con dettaglio a forma di cane!
Traduci
JVF
16 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Orocatena Srl Italia, Bassano del Grappa
09/08/2019 11.03
Veneziana diamantata a “V” ottagonale , disponibile in tutte le colorazioni e carature, a metraggio e/o finita!
Traduci
JVF
17 Mi piace
Segnala abuso
JVF
Together Jewels Italia, Castiglion Fiorentino
08/08/2019 16.21
Bracciale in Argento 925 , con dettaglio a forma di timone, disponibile con e senza ciondolo!
Traduci
JVF
18 Mi piace
Segnala abuso
JVF
URANIA PREZIOSI SNC Italia, Arezzo
08/08/2019 12.52
Anello in Argento 925 a forma di mondo che gira, misura regolabile.
Traduci
JVF
25 Mi piace
Segnala abuso
In evidenza
JVF
BAYLUX Gioielli
Italia, Taranto
Showcases

JVF
Cristal Joias.
Brazil, Porto Velho
Showcases

JVF
Art Jeweller
Russian Federation, Rostov-on-Don
Showcases

JVF
Giftforever
Greece, Kallithea
Showcases
ornamenta
ornamenta
thaitrade
junwex
vicenzajewellery